Rešpektujeme ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Vysťahovanie neplatiča nájomného, ak s ním žije maloleté dieťa

Jednou z nepríjemných situácií, ktorým bežne musia čeliť prenajímatelia bytov, je aj vysťahovanie neplatičov z prenajímanej nehnuteľnosti. Situáciu ešte viac komplikuje, ak s neplatičom v domácnosti býva aj neplnoleté dieťa.

Skončenie nájmu

Pokiaľ bola na nehnuteľnosť uzatvorená nájomná zmluva podľa Občianskeho zákonníka, je neplatenie nájomného dôvodom na vypovedanie nájomnej zmluvy.

Podľa Občianskeho zákonníka: "Prenajímateľ môže vypovedať nájom bytu, ak nájomca hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu najmä tým, že nezaplatil nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu za dlhší čas ako tri mesiace, alebo tým, že prenechal byt alebo jeho časť inému do podnájmu bez písomného súhlasu prenajímateľa." (§ 711 ods. 1 písm. d)

Uplynutím výpovednej doby dôjde k skončeniu nájmu, čím neplatič stratí oprávnenie na užívanie bytu a je povinný sa z bytu vysťahovať.

Pokiaľ k vysťahovaniu nedôjde dobrovoľne je vlastník bytu oprávnený podať žalobu na vypratanie nehnuteľnosti. V prípade, že súd žalobe vyhovie, určí v rozsudku aj lehotu, dokedy je žalovaný povinný vysťahovať sa. V prípade nesplnenia súdom uloženej povinnosti sa môže vlastník bytu domáhať splnenia povinnosti v exekučnom konaní.

Kedy je potrebná bytová náhrada

Pokiaľ však z vyššie uvedeného dôvodu dôjde k skončeniu nájomnej zmluvy podľa Občianskeho zákonníka u nájomcu, ktorý sa stará o maloleté dieťa, ktoré je členom jeho domácnosti (alebo o bezvládnu osobu), vzniká takémuto nájomcovi právo na bytovú náhradu, ak to pomery prenajímateľa umožňujú, tak konkrétne na náhradný byt.

Občiansky zákonník ďalej zakotvuje, že náhradný byt, ktorý by bol v takomto prípade poskytnutý, môže mať horšiu kvalitu aj menšiu obytnú plochu ako byt, ktorý je nájomca povinný vypratať. Náhradný byt sa tiež môže nachádzať aj mimo obce, v ktorej sa nachádza vypratávaný byt, avšak v takej vzdialenosti, aby bola možná denná dochádzka do práce.

Krátkodobý nájom bytu viac chráni prenajímateľa

Okrem uzavretia nájomnej zmluvy podľa Občianskeho zákonníka prichádza do úvahy aj uzavretie zmluvy o krátkodobom nájme bytu podľa zákona č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu.

Podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o krátkodobom nájme bytu môže prenajímateľ zmluvu vypovedať aj, ak: "nájomca riadne a včas nezaplatil nájomné alebo úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu za čas dlhší ako dva mesiace."

Najdôležitejší rozdiel v súvislosti so skončením nájmu oproti právnej úprave nájomnej zmluvy podľa Občianskeho zákonníka však spočíva v tom, že zákon o krátkodobom nájme bytu výslovne zakotvuje, že na nájom podľa tohto zákona sa nevzťahuje právna úprava Občianskeho zákonníka o bytových náhradách.

To znamená, že v prípade, ak sa jedná o nájom podľa zákona o krátkodobom nájme bytu, nie je prenajímateľ pri skončení nájmu povinný poskytovať nájomcovi bytovú náhradu, a to ani v prípade, že sa nájomca v svojej domácnosti stará o maloleté dieťa.

Svojpomoc

Pokiaľ k vyprataniu bytu nedochádza dobrovoľne, zvažujú mnohí prenajímatelia aj využitie inštitútu svojpomoci, a teda vypratanie bytu sám bez dodržania vyššie popisovaného postupu (podanie žaloby na vypratanie). Takýto postup nie je odporúčaný, nakoľko môže byť považovaný za zásah do práv nájomcu, v niektorých prípadoch ho však súdy uznajú.

Napriek tomu, že prenajímateľ by po skončení nájmu nemal priestory vypratať svojpomocne, ale mal by podať žalobu na vypratanie nehnuteľnosti, sú v rozhodovacej praxi súdov známe aj prípady, kedy súdy uznali aj takéto svojpomocné vypratanie, pokiaľ bolo zachytené v notárskej zápisnici a pokiaľ nájomca užíval predmet nájmu neoprávnene, za súladné s právom a dobrými mravmi.

Zdroj: AKMV

Ak chcete vedieť viac, zavolajte mi, alebo mi napíšte a dohodneme si stretnutie pri káve, na ktorú Vás rád pozývam.

Adrián Pakan
0950 783 024
pakan@adomosreal.sk

Vysťahovanie neplatiča nájomného, ak s ním žije maloleté dieťa

Zoznam článkov


Prenechajte predaj profesionálovi

Prenechajte predaj profesionálovi

REALITNÝ TRH

Možno práve potrebujete predať nehnuteľnosť a zvažujete, či to zvládnete sami, alebo sa radšej obrátite na odborníka. Povieme vám, prečo by ste mali zvoliť práve tú druhú možnosť.


Kladivo na „realiťákov”

Kladivo na „realiťákov”

REALITNÝ TRH

Realitný sprostredkovateľ je v prvom rade človek, osoba s ktorou komunikujete, s ktorou jednáte.


Poistenie majetku - čo, kde, ako, za koľko

Poistenie majetku - čo, kde, ako, za koľko

FINANČNÝ TRH

Poistenie majetku patrí už roky k najvyhľadávanejším poistným produktom. Napriek rastúcemu dopytu však mnohí klienti uzatvárajú nevýhodné zmluvy. Pár rád ohľadom vhodnej poistky, rozsahu poistenia a nastavenia výšky poistného plnenia tak príde vhod.


Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom dožitia – na čo si treba dať pozor?

Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom dožitia – na čo si treba dať pozor?

REALITNÝ TRH

Darovanie nehnuteľnosti medzi príbuznými, teda medzi rodičmi, prípadne starými rodičmi a deťmi s dojednaním práva doživotného bývania ako vecného bremena je pomerne bežný spôsob odovzdania nehnuteľnosti.


Sporenie na dôchodok v II. pilieri

Sporenie na dôchodok v II. pilieri

FINANČNÝ TRH

Výhodou II. piliera je, že vás to nestojí nič, iba sa časť vašich povinných odvodov presmeruje zo Sociálnej poisťovne na osobný dôchodkový účet


III. dôchodkový pilier – doplnkové dôchodkové sporenie

III. dôchodkový pilier – doplnkové dôchodkové sporenie

FINANČNÝ TRH

Reforma dôchodkového systému na Slovensku vychádza z presvedčenia, že ľudia by nemali v starobe zostať závislí od príjmu len z jedného zdroja - Sociálnej poisťovne


Na aké sankcie máte právo, ak vám novostavbu nedodajú v dohodnutom termíne

Na aké sankcie máte právo, ak vám novostavbu nedodajú v dohodnutom termíne

REALITNÝ TRH

Meškanie s termínom odovzdania nehnuteľnosti pri kúpe novostavby sa v praxi vyskytuje veľmi často, pričom v niektorých prípadoch sa jedná o celé mesiace alebo menej často dokonca o roky. Ako na to môžete reagovať?


Vysťahovanie neplatiča nájomného, ak s ním žije maloleté dieťa

Vysťahovanie neplatiča nájomného, ak s ním žije maloleté dieťa

REALITNÝ TRH

Prenajímate byt a obávate sa neplatičov? Záleží na tom, aký typ zmluvy využívate.


Aké stavebné úpravy v bytovom dome je potrebné ohlásiť a na ktoré treba stavebné povolenie

Aké stavebné úpravy v bytovom dome je potrebné ohlásiť a na ktoré treba stavebné povolenie

REALITNÝ TRH

Rekonštrukcia nehnuteľnosti, či už sa jedná o byt v bytovom dome alebo o rodinný dom, neraz poriadne preverí nielen trpezlivosť stavebníka, ale aj susedské vzťahy. Prehľad vybraných povinností, ktoré máte v súvislosti s rekonštrukciu vašej nehnuteľnosti tak, aby ste sa vyhli problémom so susedmi, ale aj s úradmi, sa dočítate tu.


Mladí si môžu v daňovom priznaní požiadať o daňový bonus na hypotéku

Mladí si môžu v daňovom priznaní požiadať o daňový bonus na hypotéku

FINANČNÝ TRH

Ak mladí vlastníci hypoték do 35 rokov poctivo zaplatili úroky, majú nárok na daňový bonus. Môžu tak 5 rokov po sebe ušetriť približne 2 000 eur. O uplatnenie bonusu však musia požiadať sami prostredníctvom daňového priznania.